Szanowni klienci, w dniach 19.02-27.02.2020 przebywam na urlopie i zamówienia będą wysyłane z opóźnieniem .

W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt z Kajetanem tel. 662933843 .

Kategorie

Producenci

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma KAFEL Jerzy Parzyszek z siedzibą we Wrocławiu ul. Łaska 5 ,operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.lazienkawroclaw.pl

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz się z Nami skontaktować:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail kafel.firma@gmail.com , lub pisemnie na następujący adres: KAFEL, ul. Łaska 5 , 54-616

Wrocław .

Mamy Twoje dane ponieważ:

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na stronie www.lazienkawroclaw.pl, dokonanej bez uprzedniej rejestracji przez Ciebie i posiadania konta.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę KAFEL Jerzy Parzyszek:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z posiadania konta na www.lazienkawroclaw.pl w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z sklepu internetowego www.lazienkawroclaw.pl , w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym;

- zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

- obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

- obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Firma wymaga podania przez Ciebie adresu mail, telefonu , adresu zamieszkania , imienia i nazwiska aby móc zawrzeć i wykonać usługę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na http://lazienkawroclaw.pl . Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z sklepu internetowego http://lazienkawroclaw.pl , w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Uprawnienia wobec firmy KAFEL Jerzy Parzyszek prowadzącej sklep internetowy http://lazienkawroclaw.pl w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe;Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Odbiorcy danych:

Firma może udostępniać Twoje dane osobowe pracownikom firmy KAFEL w celu wykonania usługi, reklamacji produktu.

Długość przechowywania Twoich Danych Osobowych.

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na http://lazienkawroclaw.pl bez uprzedniej rejestracji jak i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usługi, zawartej na skutek transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów rozliczalności przez okres, w którym firma KAFEL zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.